Přihlášení

Do Dětské skupiny Holubníček přijímáme dvanáct dětí na školní rok, kterým rezervujeme kapacitní místo na denní docházku. Přihlašování dětí do pořadníku zájemců o docházku je možné kdykoliv v průběhu roku. Přihlášky na nový školní rok zpracováváme od května do srpna. Děti však při volné kapacitě přijímáme i v průběhu roku. Do pobočky Holubníčku v Grandu přijímáme přednostně děti zaměstnanců Městské nemocnice Čáslav.

Podmínky pro přijetí dítěte do Dětské skupiny Holubníček:

1) Věk dítěte od 1 roku do 6 let. Přednostně přijímáme děti do 3 let věku.
2) Zdravotní stav dítěte umožňuje pobyt v dětské skupině. 
3) Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
4) Alespoň jeden z rodičů dítěte má vazbu na trh práce, tzn. je zaměstnán nebo OSVČ, studuje, účastní se rekvalifikačního kurzu nebo si zaměstnání aktivně hledá.
5) Smlouva se uzavírá na období od 1. 9. do 31. 8.

Postup pro přijetí:

1) Podáte elektronickou žádost o umístění dítěte do Dětské skupiny Holubníček zde: https://dsholubnicek.webooker.eu/Forms
2) V případě volné kapacity Vám vytvoříme uživatelský účet v našem docházkovém software Webooker a zařadíme Vaše dítě do rozvrhu.
3) Emailem Vás vyzveme k doplnění dokumentů nezbytných pro přihlášení:

 1. Vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti dítěte a potvrzení o očkování
 2. Potvrzení o vazbě rodiče na trh práce / Potvrzení z OSSZ pro OSVČ
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů.

3) Zašleme Vám fakturu k rezervačnímu poplatku.
4) Po obdržení všech dokumentů a uhrazení rezervačního poplatku společně uzavřeme Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Smlouva obsahuje všechny potřebné náležitosti, které se týkají poskytované péče o dítě. Najdete v ní zejména místo a čas poskytování služby, výši úhrady za službu, způsob stravování apod. Vzor smlouvy naleznete v záložce dokumenty.
5) V případě zájmu o zajištění stravování dítěte Vaší domácí stravou uzavřeme ještě Dohodu o donášce vlastní stravy.
6) Nakonec Vám zašleme seznam věcí do Holubníčku, návod pro práci v IS Webooker a v případě Vašeho zájmu se dohodneme na adaptační době dítěte.

V případě plné kapacity Vás budeme evidovat alespoň jako náhradníky.

Adaptační proces v Dětské skupině Holubníček:

je individuálně upravován potřebám jednotlivým dětem a jejich rodičům tak, aby adaptační přístup odpovídal jejich potřebám, věku, vývoji a připravenosti začlenit se bez rodiče do kolektivu.

Doba adaptačního procesu je běžně stanovena na jeden měsíc, je však přizpůsobena s respektem k individuálním schopnostem a potřebám dítěte.

Průběh prvních dní probíhá na základě individuální komunikace s rodiči každého dítěte a doba pobytu ve skupince může být na základě jejich přání a potřeb dítěte zkrácena.

O nově příchozích dětech sbíráme od rodičů informace, které mohou hrát roli pro lepší adaptaci dítěte. Např. oblíbené oslovení, hračky, rituály, zdravotní situace, osobnostní rysy apod.

Adaptační schůzka proběhne před zahájením školního roku, a dále v listopadu na zhodnocení adaptačního procesu.

První týden v září je adaptační a je možná přítomnost jednoho z rodičů s dětmi v dětské skupině v čase od 7:00 do 8:30 hodin. Od 8:30 hodin je zařazena společná aktivita pro stmelování kolektivu a poznávání nových kamarádů a poté společná svačinka. Pokud dítě nastoupí v průběhu školního roku, je mu adaptační doba umožněna během prvního docházkového týdne ve výše uvedených časech.

V Dětské skupině Holubníček dodržujeme tzv. Berlínský adaptační proces, který jsme přizpůsobili adaptačnímu týdnu s následujícím doporučením:

Úvodní schůzka: schůzka s rodičem a dítětem, seznámení s chůvami, prohlídka prostředí, počáteční plánování adaptace a získání informací o dítěti.

  • 1. den: do DS přijde s dítětem rodič a jsou zde společně cca 1, 5 hod. Rodič věnuje pozornost dítěti a chůva se nenásilně zapojí do hry či nabízí dítěti hračky. Dítě pak odchází společně s rodičem domů.
  • 2. den: do DS přijde s dítětem rodič a jsou zde společně cca 1, 5 hod. Rodič před svačinkou (v 8:30) sám odchází, dále však zůstává v okolí. Pokud dítě pláče, ale nechá se ukonejšit od chůvy, vrátí se pro něj rodič do cca 30ti minut, a potom společně odchází domů. Pokud je dítě velice rozrušené a má záchvat, okamžitě voláme rodiči a ten si pro něj přijde hned.
  • 3. den: viz 2. den, avšak pobyt dítěte v DS se prodlužuje a rodič si pro dítě přichází po procházce (v 10:30 hod).
  • 4. den: viz 2. den, avšak pobyt dítěte v DS se prodlužuje a rodič si pro dítě přichází po obědě (ve 12 hod).
  • 5. den: rodič předává dítě chůvě ráno a nechá chůvu reagovat na signály dítěte. Rodič si pro dítě přijde po obědě. Pokud dítě nelze utišit při odloučení, je rodiči umožněn další ranní pobyt v DS (od 7 do 8:30 hodin). Tato fáze se opakuje, dokud není dítě připravené v DS i spinkat po obědě.

Cílem úspěšné adaptace je, že se dítě nechá utišit od chůvy a chůva je pro něj bezpečnou osobou.

Po dobu celého adaptačního období posilujeme personální kapacitu dětské skupiny. Během adaptačního týdne a nadále až do konce září se o děti budou starat tři chůvičky místo zákonem stanovených dvou.

Pokud se adaptace dítěte do dětské skupiny Holubníček nedaří, nabízí se následující možnosti:

  • Prodloužit adaptační proces a umožnit rodičům další přítomnost ve skupince na základě individuální dohody, avšak s ohledem na provoz dětské skupiny a na další děti, které si již samostatně zvykají.
  • Navýšit počet docházkových dní v týdnu, pokud to kapacita přihlášených dětí dovolí.
  • Další z možností je také odložit docházku na později, až bude dítě zralejší a na docházku více připravené. V tomto případě není nutné podávat znovu přihlášku – zde proběhne individuální dohoda s ředitelkou a v případě volné kapacity bude dítě do dětské skupiny Holubníček znovu přednostně přijato.

S každým dítětem chůvičky vyplňují tabulku k adaptaci a zaznamenávají jeho pocity v jednotlivých dnech a týdnech. Tyto dokumenty jsou součástí portfolia dítěte.

Potřebujete poradit? Volejte 725 511 825 nebo 776 188 350.