Adaptační proces

Je individuálně upravován potřebám jednotlivým dětem a jejich rodičům tak, aby adaptační přístup odpovídal jejich potřebám, věku, vývoji a připravenosti začlenit se bez rodiče do kolektivu.

Doba adaptačního procesu je běžně stanovena na jeden měsíc, je však přizpůsobena s respektem k individuálním schopnostem a potřebám dítěte.

Průběh prvních dní probíhá na základě individuální komunikace s rodiči každého dítěte a doba pobytu ve skupince může být na základě jejich přání a potřeb dítěte zkrácena.

O nově příchozích dětech sbíráme od rodičů informace, které mohou hrát roli pro lepší adaptaci dítěte. Např. oblíbené oslovení, hračky, rituály, zdravotní situace, osobnostní rysy apod.

Adaptační schůzka proběhne před zahájením školního roku, a dále v listopadu na zhodnocení adaptačního procesu.

První týden v září je adaptační a je možná přítomnost jednoho z rodičů s dětmi v dětské skupině v čase od 7:00 do 8:30 hodin. Od 8:30 hodin je zařazena společná aktivita pro stmelování kolektivu a poznávání nových kamarádů a poté společná svačinka. Pokud dítě nastoupí v průběhu školního roku, je mu adaptační doba umožněna během prvního docházkového týdne ve výše uvedených časech.

V Dětské skupině Holubníček dodržujeme tzv. Berlínský adaptační proces, který jsme přizpůsobili adaptačnímu týdnu s následujícím doporučením:

Úvodní schůzka: schůzka s rodičem a dítětem, seznámení s chůvami, prohlídka prostředí, počáteční plánování adaptace a získání informací o dítěti.

  • 1. den: do DS přijde s dítětem rodič a jsou zde společně cca 1, 5 hod. Rodič věnuje pozornost dítěti a chůva se nenásilně zapojí do hry či nabízí dítěti hračky. Dítě pak odchází společně s rodičem domů.

  • 2. den: do DS přijde s dítětem rodič a jsou zde společně cca 1, 5 hod. Rodič před svačinkou (v 8:30) sám odchází, dále však zůstává v okolí. Pokud dítě pláče, ale nechá se ukonejšit od chůvy, vrátí se pro něj rodič do cca 30ti minut, a potom společně odchází domů. Pokud je dítě velice rozrušené, okamžitě voláme rodiči a ten si pro něj přijde hned.

  • 3. den: viz 2. den, avšak pobyt dítěte v DS se prodlužuje a rodič si pro dítě přichází po procházce (v 10:30 hod).

  • 4. den: viz 2. den, avšak pobyt dítěte v DS se prodlužuje a rodič si pro dítě přichází po obědě (ve 12 hod).

  • 5. den: rodič předává dítě chůvě ráno a nechá chůvu reagovat na signály dítěte. Rodič si pro dítě přijde po obědě. Pokud dítě nelze utišit při odloučení, je rodiči umožněn další ranní pobyt v DS (od 7 do 8:30 hodin). Tato fáze se opakuje, dokud není dítě připravené v DS i spinkat po obědě.

Cílem úspěšné adaptace je, že se dítě nechá utišit od chůvy a chůva je pro něj bezpečnou osobou.

Po dobu celého adaptačního období posilujeme personální kapacitu dětské skupiny. 

Pokud se adaptace dítěte do dětské skupiny Holubníček nedaří, nabízí se následující možnosti:

  • Prodloužit adaptační proces a umožnit rodičům další přítomnost ve skupince na základě individuální dohody, avšak s ohledem na provoz dětské skupiny a na další děti, které si již samostatně zvykají.

  • Navýšit počet docházkových dní v týdnu.

  • Další z možností je také odložit docházku na později, až bude dítě zralejší a na docházku více připravené. V tomto případě není nutné podávat znovu přihlášku – zde proběhne individuální dohoda s ředitelkou a v případě volné kapacity bude dítě do dětské skupiny Holubníček znovu přednostně přijato.

S každým dítětem chůvičky vyplňují tabulku k adaptaci a zaznamenávají jeho pocity v jednotlivých dnech a týdnech. Tyto dokumenty jsou součástí portfolia dítěte